Вештине управљања каријером (ВУК) јесу компетенције које помажу појединцу да идентификује своје постојеће вештине, развије циљеве личног и професионалног учења и развоја и предузме акције у смеру унапређења своје каријере. ВУК претпостављajу активну улогу појединца у континуираном прикупљању, анализи и организацији информација о себи, образовним и каријерним могућностима, као и одговоран приступ доношењу одлука и управљању каријером у прелазним периодима и неочекиваним променама.

Стога, све услуге и активности каријерног вођења и саветовања (КВиС) требало би да буду осмишљене и спроведене тако да код корисника као исход изазову развој ВУК.

У складу са Стандардима вештина управљања каријером који су дешинисани у склопу Правилника о стандардима КВиС, дефинисане су кључне области личног и професионалног развоја. У оквиру поменутих области, дефинисане су и компетенције појединца у области откривања и разумевања себе, сагледавања могућности света рада и образовања и креирања каријере, као и исходи (знања, вештине и ставови) ових компетенција.

Стандарди ВУК централни су део Правилника о стандардима услуга КВиС и засновани су на постојећим програмима и услугама КВиС на националном нивоу, као и сличним стандардима других држава Европе.

Професионалцима који осмишљавају и спроводе услуге каријерног вођења Стандарди ВУК представљају смернице за:

 • развој услуга и програма тако да њихови циљеви и исходи буду усмерени на развој вештина управљања каријером,
 • евалуацију, самоевалуацију и унапређивање постојећих програма и услуга,
 • представљање и разјашњавање циљева и исхода програма и услуга корисницима,
 • препознавање примера добре праксе услуга и програма у овој области,
 • описивање нивоа остварености вештина управљања каријером у зависности од узраста.

Појединицима који су корисници услуга КВиС стандарди ВУК омогућавају да:

 • разумеју и преузму одговорност за свој каријерни развој, одржавајући позитивну слику о свом идентитету,
 • се успешно интегришу у нова окружења и улоге,
 • управљају информацијама, променама, одлучују и активно учествују на тржишту рада.

Стандарди за област Откривање и разумевање себе односе се на:

 • Истраживање себе у контексту личног и професионалног развоја,
 • Формирање слике о себи у односу на образовне и каријерне могућности.

Стандарди за област Сагледавање могућности света образовања и света рада односе се на:

 • Избор релевантних извора информисања о образовним и каријерним могућностима,
 • Активно и континуирано информисање о образовним и каријерним могућностима,
 • Коришћење релевантних информација ради доношења одлука.

Стандарди за област Креирање каријере односе се на:

 • Планирање каријерног развоја,
 • Праћење и вредновање каријерног развоја,
 • Управљање каријерним развојем у условима прелазних периода и неочекиваних промена.

Текст је писан на основу Правилника о стандардима КВиС.

Start typing and press Enter to search