Каријерно вођење и саветовање (КВиС)

Подразумева процес, услуге и активности усмерене на подршку појединцу било ког узраста и у било којој тачки његовог живота да донесе одлуке које се тичу образовања, обуке и занимања и да управља својом каријером.

Професионална оријентација (ПО)

Обухвата активности процене и/или самопроцене у циљу подршке појединцу у планирању каријере, најчешће при избору првог занимања и/или наставка школовања.

Вештине управљања каријером (ВУК)

Kомпетенције које помажу појединцу да идентификује своје постојеће вештине, развије циљеве личног и професионалног учења и развоја и предузме акције у смеру унапређења своје каријере. ВУК претпоставља активну улогу појединца у континуираном прикупљању, анализи и организацији информација о себи, образовним и каријерним могућностима, као и одговоран приступ доношењу одлука и управљању каријером у прелазним периодима и неочекиваним променама.

Услуге КВиС спроводе професионалци у различитим организацијама и институцијама у области образовања, запошљавања и рада са младима кроз активности у областима каријерног информисања, каријерног саветовања и образовања за каријеру. Услуге и активности спроводе се у складу са Правилником о стандардима квалитета пружања услуга КВиС како би се као исход код корисника развиле вештине управљања каријером.

Каријерно информисање

Процес обавештавања о образовним и каријерним могућностима. Остварује се уживо или путем електронских и/или штампаних медија. Може да укључује информације везане за планирање, постизање и одржавање запослености и других видова радног ангажовања или наставка образовања (нпр. информације о занимањима, неопходним компетенцијама и квалификацијама, стању и трендовима на тржишту рада, перспективама за запошљавање, могућностима за стицање радног искуства и усавршавања, акредитованим образовним институцијама и програмима обучавања, вештинама потребним за развој каријере и слично).

Каријерно саветовање

Процес усмерен на подршку појединцу у откривању и разумевању сопствених образовних и каријерних могућности, доношењу одлука и планирању каријере. Кроз овај процес појединац се оснажује да самостално и ефикасно управља каријером у прелазним периодима и променљивим радним и образовним окружењима. Може да се спроводи кроз индивидуални или групни рад, у уживо контакту са саветником или онлајн путем.

Образовање за каријеру

Образовање које се спроводи кроз програме, активности и искуства учења и у функцији је подстицања каријерног развоја појединца. Спроводи се кроз формалне и неформалне облике учења усмерене на развој вештина управљања каријером.

Start typing and press Enter to search