Европска мрежа политике целоживотног вођења (European Lifelong Guidance Policy Network – ELGPN) је мрежа које је функционисала у периоду од 2007. до 2015. године, промовишући сарадњу у развоју политика и система целоживотног вођења на националном нивоу кроз европску сарадњу. Основни циљ био је да подржи државе чланице ЕУ (и остале државе које учествују у ЕУ Програму за целоживотно учење) и Европску комисију да развију европску сарадњу у области целоживотног вођења у образовању и запошљавању. Улога ЕЛПГН-а била је да промовише сарадњу чланица у имплементацији приоритета који су идентификовани у Резолуцијама ЕУ о каријерном вођењу (2004. и 2008.).

Република Србија је била члан мреже ове мреже од 1. јануара 2015. године.
Мрежа је издала ЕЛГПН билтен и већи број корисних публикација у вези са политикама целоживотног вођења. Euroguidance центар је превео неке од публикација ЕЛГПН мреже које можете преузети са линкова наведених у наставку текста.

Преводи публикација ЕЛГПН мреже

  • Развој политике целоживотног вођења: европски пакет ресурса

Европски пакет ресурса представља смернице за процену и разматрање постојећих националних, регионалних и локалних политика и пракси целоживотног вођења у оквиру појединачних сектора и међусекторски, као и за планирање будућег развоја. Ова публикација садржи бројне примере иновативних и успешних пракси, покривајући теме вештина управљања каријером, приступа услугама каријерног вођења, обезбеђења квалитета, координације између различитих учесника и заинтересованих страна који су укључени у каријерно вођење. Приказ кључних питања политика и добрих пракси у области структуиран је по секторима покривајући основно, стручно образовање и обуке, високо образовање, образовање одраслих, запошљавање и социјалну инклузију.

Интегрална верзија публикације

  • Развој и спровођење политика у вези са вештинама управљања каријером (ВУК)

Ова публикација представља 11 кључних питања о којима треба водити рачуна приликом развоја политика у области КВиС које ће водити развоју вештина управљања каријером. Примери из различитих земаља који илуструју начине на које се може приступити тим питањима, такође су дата.

Кратак прегледИнтегрална верзија публикације

  • Унапређење система обезбеђења квалитета и заснованости на доказима о ефектима целоживотног вођења

Ова публикација представља преглед кључних питања осмишљених тако да подстичу дијалог на нивоу политика и да осигурају да целоживотно вођење испуњава своју сврху и буде дугорочно одрживо. Ова кључна питања обухватају: компетенције практичара, учешће грађана, обезбеђивање и унапређење услуге, исплативост, добити за кориснике. У оквиру ових питања, дати су и примери начина њиховог решавања из различитих европских држава.

Кратак прегледИнтегрална верзија публикације

  • Смернице за развој политика и система целоживотног вођења: pеферентни оквир за Eвропску унију и Eвропску комисију

Овај кратки преглед представља смернице за развој политика у области образовања, обука, запошљавања и социјалне инклузије као и за евалуацију, преглед и унапређење постојећих политика и система КВиС.

Кратак преглед публикације

  • База доказа о ефектима целоживотног вођења: ВОДИЧ КРОЗ КЉУЧНЕ НАЛАЗЕ ЗА ДЕЛОТВОРНУ ПОЛИТИКУ И ПРАКСУ

Ова публикација доказа о ефектима целоживотног вођења за доносиоце одлука са циљем да подржи развој делотворних политика и осигура њихову успешну примену.

Проширени преглед публикације

Остале публикације ЕЛГПН мреже као и интегралне верзије овде представљених, краћих верзија публикација доступне су на енглеском и другим европским језицима на сајту мреже.

Start typing and press Enter to search