У периоду од септембра 2016. до октобра 2017. године, радна група, коју су сачињавали експерти и практичари из сектора образовања, запошљавања и младих, радила је на припреми Предлога Стандарда услуга каријерног вођења и саветовања. Радном групом је руководио Завод за унапређивање образовања и васпитања на иницијативу Министарства просвете, науке и технолошког развоја док су подршку раду пружили Euroguidance центар, Београдска отворена школа (БОШ) и ГИЗ пројекат. Овај документ је у јуну 2019. године усвојен као Правилник од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и доступан је овде.

При изради Предлога Стандарда тежило стварању оквира за успостављање система квалитетних услуга којим се континуирано пружа подршка развоју појединца од најранијег узраста. Такође, с обзиром да је развој вештина управљања каријером циљ свих активности и услуга КВиС, једна од области стандарда посвећена је дефинисању компетенција, дакле знања, вештина и ставова потребних појединцу за доношење обука и управљање каријерним променама.

Сврха стандарда

Стандарди услуга КВиС могу да послуже организацијама и практичарима који пружају услуге КВиС као основа за планирање, развој, евалуацију или унапређивање услуга, тако да буду доступне свим корисницима из одређене циљне групе и да доприносе развоју вештина управљања каријером код корисника. Свака од области стандарда остварује посебну сврху за кориснике, практичаре, организације које пружају услуге, као и смернице за организације које образују и обучавају каријерне практичаре.

За организације које пружају услуге КВиС

Стандарди дефинишу услове, захтеве и принципе на којима се заснива квалитет пружања услуга, који укључује доступност услуга, континуирано унапређивање квалитета, поузданост пружених информација, адекватност услова и слично. Организације које пружају услуге КВиС могу искористити стандарде као смернице за развој и унапређење своје политике и праксе.

Поред тога, Стандарди дефинишу и кључне структуралне елементе квалитетног програма, те могу бити смернице организацијама при развоју и унапређењу програма КВиС.

За каријерне практичаре

Стандарди дефинишу опште компетенције које треба да поседују сви каријерни практичари, без обзира на услугу коју пружају, као и специфичне компетенције које су важне за практичаре у зависности од услуге коју обављају (информисање, саветовање, обучавање). Ови стандарди су добро полазиште за самопроцену практичара и планирање личног професионалног усавршавања, али и за развој и унапређивање програма сталног професионалног усавршавања каријерних практичара, попут обука за наставнике и стручне сараднике.

За појединце

Стандарди су усмерени на појединца и у складу са тим постављају захтев да се услуге и активности КВиС развијају у складу са испитаним потребама. На личном плану, Стандарди се могу користити за самопроцену сопствених компетенција за управљање каријером и одабир услуга КВиС са циљем унапређења ових компетенција и оснаживања за даље управљање каријером.

Текст је прилагођен на основу интервјуа са Татијаном Глишић Милутиновић, координаторком радне групе за израду стандарда који је објављен у билтену ЕГ центра Каријера и мобилност број 5. Текст Правилника о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања доступан је овде.

Start typing and press Enter to search