Систем каријерног вођења и саветовања у Србији успостављен је усвајањем Стратегије каријерног вођења и саветовања 2010. године. Овим документом каријерно вођење и саветовање се постепено уводи и у област образовања.

Усвајањем Стратегије развоја образовања 2012. године, коју прати усвајање нових закона о основном и средњем образовању као и измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања, појам каријерног вођења и саветовања регулисан је у оквиру образовног система Републике Србије.

Стратегија развоја образовања предвиђа да се до 2020. године развије и примени систем каријерног вођења и саветовања на свим нивоима образовања укључујући и образовање одраслих. Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања доноси одредбу према којој у остваривању општих принципа образовања и васпитања, између осталог посебну пажњу треба посветити каријерном вођењу и саветовању запослених, ученика и одраслих усмереном ка личном развоју појединца и напредовању у образовном и професионалном смислу.

Закон о основном образовању и васпитању, усвојен 2013. године, доноси одредбу према којој школа, у сарадњи са установама за професионалну оријентацију, помаже родитељима, односно старатељима и ученицима у избору средње школе и занимања, према склоностима и способностима ученика и у том циљу прати њихов развој и информише их о карактеру и условима рада појединих занимања. Ради праћења индивидуалних склоности ученика и пружања помоћи ученицима и њиховим родитељима, односно старатељима у избору средње школе и занимања, школа формира тим за професионалну оријентацију, у чијем су саставу стручни сарадници и наставници.

Закон о средњем образовању и васпитању, такође донесен 2013. године, каријерно вођење и саветовање препознаје као део школског програма помоћу којег школа омогућава формирање зреле личности, способне да доноси добро промишљене и одговорне одлуке о властитој професионалној будућности и да их спроводи у дело.

Школа формира стручни тим за каријерно вођење и саветовање у чијем су саставу стручни сарадници и наставници. Тим, у сарадњи са наставницима, реализује праћење индивидуалних склоности ученика. Саветодавни рад обавља се током школовања, и школа, по потреби, сарађује са надлежним установама које се баве каријерним вођењем и саветовањем. Школа помаже ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље учење и запошљавање, односно идентификовање, избор и коришћење бројних информација о професијама, каријери, даљем учењу и образовању и објективно разликовање и формирање сопственог става о томе. У том циљу школа прати развој ученика и информише их о занимањима, образовним профилима, условима студирања и потребама на тржишту рада.

Закон о образовању одраслих, последњи из сета образовних закона донесених 2013. године, као једну од активности у образовању одраслих, наводи каријерно вођење и саветовање пружањем стручне подршке одраслима за лични и професионални развој и запошљавање. Центар за каријерно вођење се наводи као једна од установа у којој се организују активности образовања одраслих.

Закон о дуалном образовањуусвојен 2017. године, такође препознаје значај вештина управљања каријером и запошљивости ученика а улога школа је да прати каријерни развој ученика и спроводи активности каријерног вођења и саветовања. За ове потребе, Законом је предвиђено формирање тима који сачињавају представници школе, струковних удружења, локалне самоуправе и послодаваца.

Каријерно вођење и саветовање на системском нивоу има за циљ повећање запошљивости у смислу повезивања области образовања са тржиштем рада. Усвајање поменутих образовних закона, као и одређеног броја прописа из области рада и запошљавања, који такође садрже комплементарне одредбе о каријерном вођењу, потврђује ову тенденцију.

Увођењем појма каријерног вођења и саветовања у законску регулативу образовног система Републике Србије, препознат је значај ове области, а једна од последњих инцијатива за израду стандарда услуга каријерног вођења и саветовања представља додатни значајан корак у њеном даљем развоју и подршци напорима оних који активно раде на реализацији конкретних активности. Иницијатива за израду стандарда услуга КВиС потекла је од Министарства просвете, науке и технолошког развоја а радом групе за израду стандарда је координисао Завод за унапређење образовања и васпитања. Рад на изради стандарда је завршен у другој половини 2017. године и стандарди су усвојени у форми правлника 2019. године. Сврха ових стандарда је да да смернице за организације и практичаре у области КВиС за планирање, унапређење, реализацију и праћење услуга КВиС. Документ представља један од механизама обезбеђења квалитета система услуга КВиС тако да се обезбеди свеобухватност и континуираност активности као и развој вештина управљања каријером код свих грађана без обзира на узраст. Више о Правлнику о стандардима услуга КВиС можете прочитати на страници Правилник о Стандардима услуга каријерног вођења и саветовања.

Start typing and press Enter to search