Квалитет каријерног вођења и саветовања остварује се уз помоћ различитих механизама који обезбеђују поштовање начела целоживотног каријерног вођења и саветовања.

Доле наведена начела представљају основу целоживотног вођења:

Корисник је у центру

 • Независност – каријерно вођење поштује слободу избора каријере и личног развоја грађанина/корисника.
 • Непристраност – каријерно вођење се обавља једино у интересу корисника, на вођење не утичу интереси пружаоца услуге, установе као ни интереси у погледу финансирања. Такође, каријерно вођење не дискриминише кориснике на основу пола, узраста, етничке припадности, социјалног статуса, квалификација, способности и слично.
 • Поверљивост – корисници имају право на заштиту и приватност својих личних података које износе у процесу каријерног вођења.
 • Једнаке могућности – каријерно вођење промовише једнаке могућности у образовању и послу за све кориснике.
 • Холистички приступ – каријерно вођење вреднује одлуке грађана/корисника у личном, друштвеном, културном и привредном контексту.

Грађани стичу могућности

 • Активно учешће – каријерно вођење је сарадничка активност између корисника и пружаоца услуге и других важних актера (нпр. пружалац образовних услуга, предузећа, чланови породице, интереси заједнице) и изграђује се активним учешћем самог корисника.
 • Оснаживање – каријерно вођење помаже кориснику да постане способан да планира и управља својим учењем, каријером као и прелазима из учења у каријеру.

Унапређење приступа

 • Транспарентност – врста доступних услуга каријерног вођења одмах је јасна кориснику.
 • Пријатељски приступ и емпатија – особље које обавља услуге ствара атмосферу добродошлице.
 • Континуитет – каријерно вођење подржава кориснике током учења и обављања посла као и кроз процесе личне и друштвене транзиције.
 • Доступност – сви корисници, у било којем периоду свог живота, имају право приступа каријерном вођењу.
 • Приступачност – каријерном вођењу се може приступити на флексибилан и непосредан начин – „лицем у лице”, телефонски, путем е-поште као и „на даљину”, а доступнo је у времену и на местима који одговарају корисницима.
 • Прилагодљивост – у каријерном вођењу користе се различите методе како би се задовољиле различите потребе корисника.

Обезбеђење квалитета

 • Примереност метода каријерног вођења – примењене методе каријерног вођења имају теоријско и/или научно утемељење сходно сврси за коју се користе.
 • Стално унапређивање – услуге каријерног вођења се стално унапређују, што подразумева редовно тражење повратних информација од корисника као и континуирано усавршавање саветника.
 • Право на приговор/објашњење – у случају да нису задовољни услугама каријерног вођења, грађани имају право жалбе путем формалне процедуре.
 • Компетентно особље – особље које пружа услуге каријерног вођења има компетенције које су признате и препознате на државном нивоу на основу којих може да препозна и задовољи потребе корисника и да, кад је то потребно, упути кориснике установи/услузи која ће више одговарати њиховим потребама.

Наведени текст je преузет и прилагођен из публикације ЕЛГПН мреже: Развој политике целоживотног вођења: европски пакет ресурса. Целу публикацију као и остале публикације ЕЛГПН мреже можете пронаћи на страници ЕЛГПН мрежа.

Start typing and press Enter to search