Главни актери система КВиС у Републици Србији потичу из три релевантна сектора, а то су: образовање, запошљавање и омладински сектор.

У сектору образовања носиоци активности су каријерни практичари. То су у основним и средњим школама најчешће стручни сарадници (психолози, педагози и други запослени на позицијама сарадника), а потом и бројни наставници разредне наставе и/или предметни наставници. Сви они делују у оквиру Тима за каријерно вођење и саветовање/професионалну оријентацију који треба да оформи свака основна и средња школа. Када је у питању високо образовање, носиоце активности чине запослени у Центрима за развој каријере који се успостављају на нивоу факултета и/или универзитета. Активности које ови актери спроводе могу бити активности образовања за каријеру (подстицање размишљања и питањима каријере кроз наставне и ваннаставне активности), каријерно информисање и каријерно саветовање, а делимично и на посредовање при запошљавању (на пример поједине средње школе и факултети организују активности као што су сајмови запошљавања).

У сектору запошљавања, кључне актере чине запослени у Националној служби за запошљавање. У оквиру ње функционише важан центар, а то је Центар за информисање и професионално саветовање који нуди широк асортиман услуга каријерног вођења и саветовања. Неке од њих су: каријерно информисање о свету рада и условима на тржишту рада, каријерно саветовање (пружање подршке у процени личних капацитета и интересовања, али и помоћ у планирању каријере), саветовање при запошљавању (оспособљавање за одређене послове и за тражење посла), посредовање при запошљавању (упућивање на слободна радна места) и слично. Поред тога, у овом сектору су важне активности које упућују на коришћење расположивих ресурса (материјала, публикација, интернет-ресурса) и похађање бројних курсева и обука.

У оквиру омладинског сектора носиоци активности КВиС-а су различити представници невладиних организација и канцеларија за младе. Њихове главне активности се тичу пружања подршке младима у стицању компетенција потребних на тржишту рада и то најчешће кроз радионице, волонтерске програме и друге облике неформалног образовања. Активности које се у оквиру овог сектора спроводе укључују и каријерно информисање о знањима и вештинама релевантним за запошљавање и образовање, као и о невладиним програмима и услугама.

Како каријерни практичари долазе из различитих сектора, различитог су формалног образовања и усмерења, важно је истаћи да је та разноликост, иако предност у контексту интердисциплинарних гледишта на проблеме КВиС-а, заправо и простор за раст. Из тог разлога се велик број програма стручног усавршавања практичара заснива на надоградњи постојећих знања и вештина и то кроз обуке, конференције, семинаре, радионице и друге облике размене добре праксе. Поред тога, формално образовање за рад у систему КВиС-а није установљено, па су самостално учење и доступност различитих ресурса важни покретачи. Из тих разлога Euroguidance центар настоји да кроз своје различите активности подржи развој компетенција каријерних практичара за спровођење ефикасних и квалитетних активности КВиС.

Start typing and press Enter to search